Обратно

Обработване на личните данни на клиентите на „Линк Тийм“ ЕООДC:\Users\NIvanova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0.jpg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Стр.

C:\Users\NIvanova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0.jpg

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА „ЛИНК ТИЙМ“ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уважаеми потенциални и настоящи клиенти,

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, в сила от 25 май 2018 г. („Регламента“), въведе нови изисквания по отношение обработването на личните данни на физическите лица в Европейския съюз.

Защитата на вашите лични данни е важна за „Линк Тийм“ ЕООД. Поради това „Линк Тийм“ ЕООД прилага необходимите организационни и технологични мерки с цел законосъобразното, подходящо и прозрачно обработване на вашите лични данни. В настоящата информация за обработване на лични данни на клиентите на „Линк Тийм“ ЕООД е пояснено за какви цели и на какви основания ще обработваме вашите лични данни, както и за какъв срок те се съхраняват от „Линк Тийм“ ЕООД. Също така, Декларацията съдържа насоки за упражняване на вашите права като субекти на данни в съответствие с Регламента.

  1. За дружеството – администратор на лични данни

„Линк Тийм“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204800842, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Слатина, ул. „Иван Миланов“ № 8А, ап. 10. „Линк Тийм“ ЕООД се представлява от управителя Соня Иванова Василева, който също така отговаря за защитата на личните данни в „Линк Тийм“ ЕООД. телефон: 0886282018, електронна поща info@linkteam.bg.

„Линк Тийм“ ЕООД е администратор на личните ви данни.

  1. Общи положения

Всички ваши лични данни, които предоставяте на „Линк Тийм“ ЕООД, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламента и закона, което означава, че:

  1. Определения

„Лични данни” е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Субект на лични данни“ Идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез информация, представляваща лични данни.

  1. Субекти на лични данни

Настоящата декларация има за цел да ви информира за начина, по който „Линк Тийм“ ЕООД обработва личните ви данни, когато вие сте потенциален или настоящ клиент на „Линк Тийм“ ЕООД, както и когато сте законен представител или служител на наш потенциален или настоящ клиент.

  1. Вашите права като субекти на лични данни, обработвани от „Линк Тийм“ ЕООД:

Като Субект на лични данни, които се обработват от „Линк Тийм“ ЕООД, вие имате определени права, които могат да бъдат упражнени чрез изпращане на имейл, адресиран до служителя, определен да отговаря за защитата на личните данни в „Линк Тийм“ ЕООД. Служителят, определен да отговаря за защитата на личните данни в „Линк Тийм“ ЕООД Ви гарантира равен достъп и възможност за упражняване на следните права:

Право на достъп – по ваше искане в качеството ви на Субект на лични данни, „Линк Тийм“ ЕООД е длъжно да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с вас, които се събират и обработват от „Линк Тийм“ ЕООД, както и за целите и сроковете, за които тези данни се обработват, за получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните ви данни, за източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от вас.

Право на коригиране / ограничаване / изтриване – по ваше искане, „Линк Тийм“ ЕООД е длъжно да коригира, да ограничи или да преустанови обработването на личните ви данни в случаите, когато обработването е незаконосъобразно. „Линк Тийм“ ЕООД уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните ви данни, за всички корекции и заличавания, направени от „Линк Тийм“ ЕООД, както и за случаите на преустановяване на обработването на личните ви данни.

Право на преносимост на личните данни – в качеството ви на Субект на лични данни имате право да поискате да получите свързаните с вас лични данни, които сте предоставили на „Линк Тийм“ ЕООД, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете / прехвърлите тези данни на друг администратор, без „Линк Тийм“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да ви създава пречки, когато основанието за обработването на личните ви данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните ви данни се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение – в качеството ви на субект на лични данни имате право да подадете възражение срещу обработването на вашите лични данни, когато обработването на данните ви е на основание законен интерес на „Линк Тийм“ ЕООД. „Линк Тийм“ ЕООД разглежда възражението във възможно най-кратък срок от датата на подаването му и ви предоставя становището си в писмена форма. След разглеждане на възражението, „Линк Тийм“ ЕООД принципно преустановява обработването на личните ви данни и уведомява всички заинтересовани страни, на които са предадени личните ви данни, за постъпилото възражение и за предприетите мерки в тази връзка. В някои случаи, обаче, „Линк Тийм“ ЕООД има неоспоримо законово основание да продължи обработването на личните данни дори и след получаване на възражението ви (например в случаите на съдебни дела, наблюдение при съмнения за измама и др.). В тези хипотези „Линк Тийм“ ЕООД се свързва с вас, за да ви изясни причините, поради които ще продължи да обработва личните ви данни.

Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни, в случай че „Линк Тийм“ ЕООД ги обработва на основание изрично ваше съгласие, което „Линк Тийм“ ЕООД ви е поискало изрично и сте предоставили изрично в нарочна декларация. Оттеглянето можете да направите посредством същата декларация.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – в качеството ви на Субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действия на „Линк Тийм“ ЕООД във връзка с обработването на личните ви данни.

  1. Лични данни, обработвани от „Линк Тийм“ ЕООД (в зависимост от целта на обработване)

За идентифициране на самоличността на клиента или неговите законни представители / служители, с които „Линк Тийм“ ЕООД е в професионален контакт – имена, работодател и длъжност

За контакт с клиента – имена, служебен телефонен номер (фиксиран и/или мобилен), адрес на служебна електронна поща, служебен адрес за кореспонденция

Публични данни – данни за участие в търговски дружества и ЮЛНЦ, публично достъпни чрез Агенция по вписванията; оповестена публично от вас информация в интернет сайтове, социални мрежи и блогове

  1. Получатели на лични данни

Личните данни на нашите потенциални и настоящи клиенти се обработват от служителите на „Линк Тийм“ ЕООД. Лични данни на наши потенциални и настоящи клиенти могат да бъдат предоставени на трети лица единствено при наличието на безспорни законови основания за това и надлежно упражнено правомощие за изискването и предоставянето им.

Възможно е в отделни случаи, при които „Линк Тийм“ ЕООД има качеството на обработващ лични данни от името на администратор – негов клиент, лични данни на субекти на данни, които са служители, клиенти или партньори на тези, могат да бъдат предоставени на трети лица с цел осигуряване изпълнението на услугите, предоставяни от „Линк Тийм“ ЕООД – организиране и провеждане на събития. В тези случаи съответното дружество-клиент определя основанията и целите за обработване на личните данни, а „Линк Тийм“ ЕООД прилага всички необходими мерки за тяхната защита съгласно изискванията на Регламента.

  1. Категории лични данни, основания и цели при обработване на личните данни

7.1. Категории лични данни, които се обработват

В качеството си на администратор на вашите лични данни „Линк Тийм“ ЕООД извършва обработка на следните категории лични данни:

7.2. Основания за обработване на личните данни:

„Линк Тийм“ ЕООД обработва вашите лични данни при наличие на едно от следните условия (основания):

В някои случаи „Линк Тийм“ ЕООД може да обработва Ваши лични данни и на повече от едно основание.

7.3. Цели на обработването на лични данни

В качеството си на администратор на вашите лични данни „Линк Тийм“ ЕООД извършва обработка на вашите лични данни за следните цели:

  1. Срок за съхраняване на лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани за по-дълго, отколкото е необходимо. „Линк Тийм“ ЕООД ще запази Вашите лични данни за срок до 1 година от датата, на която е осъществен последният контакт с Вас, при който вие недвусмислено сте демонстрирали липса на интерес към предлаганите услуги. Обработването на Вашите лични данни може да бъде преустановено и преди изтичането на този период, ако Вие сте депозирали изрично възражение срещу обработването им за целите на директния маркетинг.

Ако Вашите лични данни се обработват в рамките на отношения за предоставяне на услуги по организиране на корпоративни и частни събития; oбразователни дейности като курсове, семинари, обучения; дейности, свързани с професионални развлечения и отдих като тийм билдинг; консултантски дейности в областта на управлението, управление и развитие на човешките ресурси; дизайн и структуриране на маркетинг и рекламни кампании; провеждане на коучинг сесии между „Линк Тийм“ ЕООД и дружество, което представлявате или в което сте служител, личните ви данни ще се обработват до изпълнение на договорените услуги.

  1. Бъдещи изменения в Декларацията за поверителност на „Линк Тийм“ ЕООД

Възможно е съдържанието на тази Декларация за поверителност да бъде променени, ако бъдат приети нови или изменения в действащите нормативни актове, както и ако бъдат възприети нови бизнес практики. „Линк Тийм“ ЕООД се ангажира да ви информира своевременно за всички изменения.